Algemene voorwaarden Ladies & Babies

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Ladies & Babies te Oisterwijk
Tel: 0619725024
KvK-nummer: 71433155

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van online cursussen op www.ladiesandbabies.nl
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld.
3. Zolang consument van de diensten van Ladies & Babies gebruik maakt, betekent dat dat consument zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Ladies & Babies voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, behoudens in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen van leidinggevenden van Ladies & Babies.

MEDISCHE DISCLAIMER
Hoewel de meeste zorg is besteed aan de juistheid van de inhoud van de cursussen, mogen er geen rechten aan ontleend worden. Niet alle informatie hoeft van toepassing te zijn op jouw situatie of relevant te zijn voor jouw levensstijl. Deze informatie is van algemene aard en niet bedoeld als advies, op welke wijze dan ook. Bij twijfel over een klacht of vraag, bel altijd je eigen verloskundige, consultatiebureau of arts. Bedenk bij het lezen en kijken dat uw kind gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten en video’s wordt beschreven.

Ladies & Babies is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.
Het gebruik van informatie van de cursussen is op eigen verantwoordelijkheid. De cursist is ten allen tijden zelf verantwoordelijk voor haar/zijn en haar/zijn baby’s medische en geestelijke conditie. Deelname aan de cursus is op eigen risico. Ladies & Babies kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel indirect of direct opgelopen schade van welke vorm dan ook door deelname aan één van de aangeboden cursussen.

Alle informatie die je kan vinden op www.ladiesandbabies.nl en op de speciale leden website is niet bedoeld ter vervanging van diensten of informatie van getrainde (medische) professionals en/of zorg verlenende instanties.
Ladies & Babies sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.ladiesandbabies.nl.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een cursus een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden cursus, inclusief digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Daar de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web- en betaalomgeving.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Omdat uw aankoop een digitale inhoud betreft geldt er geen herroepingsrecht.
2. Uw koop kan NIET meer ongedaan gemaakt worden vanaf het moment dat u begint met afspelen of downloaden van één of meerdere onderdelen van de aankoop.
3. U gaat akkoord met het feit dat er geen herroepingsrecht geldt op het moment dat u één of meerdere cursussen bij ons aankoopt én gestart bent met het afspelen of downloaden van één of meerdere onderdelen van de cursus(sen)

Artikel 7 – Levering en duur overeenkomst.

1. Aangekochte cursussen zijn beschikbaar vanaf het moment dat de betaling van de consument is ontvangen.
2. Consument ontvangt, na betaling, een bevestigingsmail met hierin een link naar haar persoonlijke pagina alwaar ze haar aankoop vindt.
3. Consument behoudt toegang tot haar aankoop gedurende de periode die wordt vermeld bij aankoop van haar cursus(sen)
4. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch.

Artikel 8 – Gebruik

De consument verkrijgt met zijn/haar persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen.

1. De consument mag de door haar gekochte cursus(sen) alleen in huiselijke kring bekijken. Het is niet toegestaan de cursus(sen) en toebehoren, in gezelschappen te vertonen.
2. De consument mag haar inlog alleen delen met haar partner. Het delen van haar inlog met anderen dan haar partner is ten strengste verboden.
3. De consument en haar partner zijn vrij om de cursus net zo vaak te bekijken als ze willen. Echter, excessief gebruik, veel meer dan gemiddeld onder cursisten, kan door Ladies & Babies worden aangeduid als fraude en resulteren in onmiddellijke afsluiting van de toegang van de consument tot haar cursus(sen).
4. Cursist is verantwoordelijk voor het geheimhouden van haar inlog gegevens.
5. Alle inhoud van de cursus(sen) is voor persoonlijk gebruik, mag niet worden
gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, uitgezonden of op enige andere manier geëxploiteerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ladies & Babies.Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de Websites en Content van Ladies & Babies (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij Ladies & Babies, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
6. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
7. Middels cookies en andere beveiligingsmiddelen kan Ladies & Babies achterhalen of een cursist misbruik maakt van haar inlog of inhoud van cursus(sen) deelt/kopieert of op welke andere wijze dan ook openbaar maakt. Digital Baby Care zal geleden schade verhalen bij betreffende cursist.
8. Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder(s) of voogd om een account aan te maken. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden geeft Gebruiker aan ouder dan 16 jaar te zijn danwel toestemming van een ouder of voogd te hebben.

Artikel 9 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikel 11 – Overmacht

Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Ladies & Babies kan worden toegerekend.
Indien Ladies & Babies door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Artikel 12 – Privacy en persoonsgegevens

Consument stemt ermee in dat Ladies & Babies de accountgegevens opslaat en uitsluitend gebruikt voor het beheren van dit account.
Ladies & Babies is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als Gebruiker geen aanbiedingen of informatie van Ladies & Babies (meer) wil ontvangen dan kan gebruiker dat bij Ladies & Babies kenbaar maken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen door middel van een schriftelijke aanvraag bij Ladies & Babies.